Formularz zgłoszeniowy dobrych praktyk do Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2017. Dobre praktyki”

Informacje udzielone w tej części formularza nie mają wpływu na ocenę praktyk realizowanych przez firmę, służą one wyłącznie celom statystyczno-sprawozdawczym

Dane za rok 2017

UWAGA - rejestracji firmy można dokonać tylko jeden raz. Prosimy o podanie pełnych i poprawnych danych.

Wyczyść dane tymczasowe

 

I. Informacje o firmie

Kwalifikator wielkości firm: Zgodnie z art. 2 załącznika I "Definicja małych i średnich przedsiębiorstw" do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.:

  • Firmę małą definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR
  • Firmę średnią definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające więcej niż 50 pracowników, ale mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny jest wyższy niż 10 milionów EUR, ale których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.
  • Duże przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające więcej niż 250 pracowników i którego roczny obrót przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny przekracza 43 milionów EUR.
Siedziba firmy
Osoba odpowiedzialna w firmie za działania z zakresu CSR:

II. Informacje o działaniach CSR firmy

1. Czy firma posiada strategię CSR?
2. Czy firma przygotowuje raport społeczny/zrównoważonego rozwoju w Polsce?
3. Ile procent pracowników przedsiębiorstwa (w odniesieniu do liczby ogólnej w ubiegłym roku) uczestniczy w realizacji projektów/strategii CSR?
4. Czy w inicjatywy CSR zaangażowani są członkowie zarządu?
5. Czy firma bierze udział w następujących inicjatywach dotyczących CSR i zrównoważonego rozwoju?
Osoba wypełniająca

Osoba wypełniająca formularz ponosi odpowiedzialność za treść wypełnionego zgłoszenia. Prosimy o bardzo uważne przeczytanie zgłoszenia oraz sprawdzenie poprawności adresów mailowych.